skip to main content


Online woordenboek voor het onderwijs

Op deze website vindt u voor het onderwijs relevante begrippen en bijbehorende definities, kenmerken en onderlinge relaties uit verschillende bronnen. Dit online woordenboek maakt expliciet wat woorden betekenen en hoe ze zich verhouden tot andere begrippen. De inhoud van de website wordt continu aangevuld en bijgewerkt.

U kunt een begrip snel vinden via de zoekbalk op de homepagina.
Het is belangrijk dat elk begrip en elke begrippenlijst wordt beheerd en dat een organisatie verantwoordelijk is voor het bijhouden van definities en andere kenmerken.

Onderwijsbegrippen.nl

De website onderwijsbegrippen.nl is voor iedereen in het onderwijsveld bestemd. Denk aan een stafmedewerker van een bestuur of een andere gebruiker in het onderwijs. De website is ook bedoeld voor degenen die een digitaal onderwijsproduct aanbieden.

Kennisnet heeft samen met de PO-Raad, VO-raad en scholen bestaande begrippen in het onderwijs geïnventariseerd op basis van de processen in de FORA. Hieruit is de lijst Onderwijsbegrippen ontstaan. Daar waar onderwijsbegrippen al gedefinieerd zijn in andere bronnen, dan is dat als bron vermeld bij een begrip. Een bron is bijvoorbeeld een wetsartikel of andere begrippenlijsten zoals die van DUO en SLO. U vindt de andere begrippenlijsten op de homepage.

De FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur), de referentiearchitectuur voor het primair en voortgezet onderwijs, is een primaire bron van dit online woordenboek. Een referentiearchitectuur stelt scholen in staat om op een gestructureerde manier te kijken naar de processen binnen hun instelling, naar de manier waarop ze applicaties inzetten om de processen te ondersteunen en welke gegevensstromen er binnen en buiten de instelling plaatsvinden. In de FORA worden veel onderwijsbegrippen gebruikt om processen, activiteiten en informatie te beschrijven. Daarom is het van belang om de betekenis van die begrippen expliciet te maken.

Ga naar de FORA


De lijst Onderwijsbegrippen kunt u op verschillende manieren doorzoeken:
  • Alfabetisch: alle begrippen van A tot Z
  • Hiërarchie: alle begrippen in een hiërarchische structuur
  • Groepen: alle begrippen opgedeeld in onderwijsthema’s
  • Nieuw: alle nieuw toegevoegde begrippen, inclusief datum.

Kenmerken begrippen

Hieronder ziet u een omschrijving van de kenmerken voor de begrippen uit de lijst Onderwijsbegrippen. Voor de andere begrippenlijsten kan het zijn dat niet alle kenmerken beschikbaar zijn.
KenmerkenOmschrijving
NaamEen naam is een woord of een aaneenschakeling van woorden die gebruikt word(t)(en) als de aanduiding voor het betreffende begrip. Namen van begrippen zijn altijd in enkelvoud.
DefinitieDe definitie is de formele betekenis van het begrip in woorden binnen het onderwijs (PO en/of VO) Een definitie is als volgt opgebouwd: Een X is een Y met eigenschappen Z.
Voorbeeld: Een auto is een voertuig met vier wielen dat voornamelijk bedoeld is voor het vervoer van personen. Uitzondering: Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert.
Alternatieve aanduidingEen alternatieve aanduiding is een synoniem van het onderwijsbegrip. Het kan ook een afkorting zijn (bijvoorbeeld leerling = ll).
ToelichtingEen toelichting is een aanvulling op de definitie zodat ook anderen – niet-deskundigen op het gebied van onderwijs – de definitie kunnen begrijpen; een eenvoudige omschrijving.
Breder conceptHet kenmerk 'breder' bevat de verwijzing naar een begrip dat een meer algemene, 'ruimere' betekenis kent (een generalisatie van).
Voorbeeld: Primair Onderwijs is een breder begrip van Speciaal Onderwijs.
Smaller conceptHet kenmerk 'smaller' bevat de verwijzing naar een begrip dat een meer specifieke, ‘verfijnde’ betekenis kent (een specialisatie van).
Bijvoorbeeld: Speciaal onderwijs is een smaller begrip van Primair Onderwijs.
Gerelateerd conceptDit is een verwijzing naar een begrip dat inhoudelijk verwant is met het beschreven begrip.
Voorbeeld: Een concreet voorbeeld van het beschreven concept.
Concept: Leerlingnummer
Voorbeeld: 123456
Sector (po/vo)De sector is het onderwijsdomein waarbinnen een begrip een eenduidige betekenis heeft, met inachtneming van wijzigingen in de tijd. De mogelijke waarden zijn: po en/of vo
BronDe bron is de verwijzing naar de relevante (wettelijke) bronnen die bepalend zijn voor de betekenis van dit begrip. Verschillende bronnen zijn mogelijk. Als er een wettelijke basis voorhanden is dan kan hier een verwijzing naar het desbetreffende artikel worden opgenomen. Voorbeeld: Een hyperlink naar de bron. Dit kenmerk komt alleen bij bron voor.

Over ons

Deze website onderwijsbegrippen.nl is ontwikkeld door Kennisnet.
Kennisnet is voor scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de gids en bouwer van het ict-fundament. Vanuit onze gidsfunctie helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel die dan via het feedback-formulier.